Personvern

Personvernerklæring

Lifeline Pharma AS følger personopplysningsloven og alle personer som samhandler med oss skal være trygge på at personopplysninger behandles på en juridisk korrekt og sikker måte. Personopplysningsloven består av nasjonale regler og EUs personvernforordning (GDPR – General Data Protection Regulation). Loven regulerer alle former for behandling av personopplysninger, og stiller strenge krav til konfidensialitet og sikkerhet ved behandling av personopplysninger.

Denne personvernerklæringen inneholder informasjon om hvordan vi samler inn, bruker og behandler personopplysninger. Den forteller også hvordan vi sikrer dine rettigheter etter reglene i personopplysningsloven.

Generell informasjon om personopplysninger og behandling av personopplysninger

Person- og sensitive opplysninger: Personopplysninger er alle opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson. Typiske personopplysninger er navn, adresse, telefonnummer, e-post og fødselsnummer. Sensitive opplysninger er definert som særlige kategorier av personopplysninger, og inkluderer blant annet helseopplysninger (herunder graviditet og annet).

 

Behandling er enhver operasjon eller rekke av operasjoner som gjøres med personopplysninger.

Behandlingsansvarlig: Er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke verktøy som benyttes for å behandle opplysningene. Behandlingsansvarlige er ansvarlig for at behandlingen av personopplysninger skjer i henhold til loven.

Databehandler behandler personopplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige. Databehandleren skal utelukkende behandle personopplysninger i henhold til avtalen med den behandlingsansvarlige.

Hvordan vi henter inn dine opplysninger:

Personopplysninger innhentes fra deg direkte i form av frivillig utfylling av kontaktskjema med personopplysninger. Når vi innhenter personopplysninger er det kun nødvendige opplysninger som samles for å kunne imøtekomme dine ønsker og behov. Vi benytter informasjonskapsler (cookies) for å analysere brukermønsteret på våre nettsider og for personlig markedsføring.

Utover lovpålagte forpliktelser kan vi kun bruke dine personopplysninger hvis vi har fått ditt samtykke. Samtykket skal du ha gitt oss frivillig og du skal ha blitt informert om formålet med bruk av opplysningene.

Hvilke typer personopplysninger som behandles

Vi lagrer kun informasjon som er nødvendig for å kunne betjene våre forpliktelser i henhold til inngåtte avtaler eller kunne utføre en leveranse. Vi begrenser bruken til det som er nødvendig ut fra hvilken tjeneste vi skal yte eller har behov for.

Hva opplysningene brukes til

Opplysningene lagres for å kunne administrere ditt kundeforhold med oss. Opplysningene benyttes for følgende formål:

  • Kundeoppfølging, herunder utsendelse av vareprøver og besvarelse av kundehenvendelser.
    • Markedsføring

Deling av opplysninger

Vi utlevere aldri dine personlige opplysninger til en tredjepart for bruk av informasjon til andre formål enn beskrevet i denne personvernerklæringen. Vi sikrer at dine personlige data er beskyttet når de sendes til betrodde samarbeidspartnere. Vi sørger for at tredjeparter holder dine data konfidensielle, og at det er prosesser på plass for å beskytte dine data. Hver tredjepart er forpliktet til å sørge for at dataene behandles i samsvar med loven. Eksempel på tredjepart er eksternt selskap vi benytter for utsendelse av vareprøver, der nødvendig personopplysninger som navn og adresse deles med tredjepart.

Oppbevaringstid opplysninger og beskyttelse av opplysninger

Vi oppbevarer personopplysningene kun så lenge det er nødvendig i henhold til å utfylle våre plikter eller for å oppfylle bestemte lovkrav. Lagringstiden for ulike kategorier opplysninger vil kunne variere, og vi vil slette eller anonymisere kategoriene av dine opplysninger når opplysningene ikke lengre er nødvendige.

Personopplysninger lagres etter strenge krav satt av personopplysningslovens. I den grad personopplysninger deles med tredjeparter stiller vi tilsvarende høye krav om informasjonssikkerhet ovenfor dem.

Innsyn og endringer i lagrede opplysninger

Du har rett til innsyn eller spørsmål om hvilke opplysninger vi lagrer om deg, og vi har plikt til å gi deg innsyn og informasjon om registrerte opplysninger vi har om deg innen 30 dager. Ta kontakt med oss for innsyn eller andre spørsmål om lagrede personopplysninger.

Du har rett til å be om sletting, endring, begrensing av behandling av persondata, dataportabilitet og rett til å motsette deg visse former for behandling. Der samtykke er gitt for behandling av personopplysninger, kan du til enhver tid trekke samtykket tilbake.

Vi kan kontaktes dersom du har spørsmål om eller ønsker innsyn i hvilke opplysninger vi lagrer om deg. Hvis du oppdager feil eller det skjer endringer i opplysningene (f.eks. ny adresse, telefonnummer, epost) er vi takknemlig om du snarest mulig kontakter oss slik at vi kan oppdatere opplysningene. Vi har plikt til å gi deg innsyn og informasjon om registrerte opplysninger vi har om deg innen 30 dager.

Lifeline Pharma AS er behandlingsansvarlige for virksomhetens behandling av personopplysninger.

Hvis du har spørsmål eller ønsker annen informasjon rundt personvern, kan du sende en mail til post@lifelinepharma.no